POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma BINASSI będąca właścicielem serwisu internetowego www.binassi.pl, przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności Klientów dokonujących zakupów online w sklepie internetowym binassi.pl. Administrator serwisu dokłada najwyższych starań w celu ochrony powierzonych danych osobowych naszych Klientów.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.binassi.pl, w tym Kupujących i Użytkowników, jest firma BINASSI z siedzibą przy ul. Kopernika 8 , 00-367 Warszawa NIP: 634 001 00 58; REGON 271808060.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

DOSTĘP DO SKLEPU ONLINE

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz produktów , wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi dostęp do dodatkowych usług świadczonych drogą elektroniczną. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia online oraz dostarczenia produktów pod wskazany adres. Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, związanych z zamówieniem produktów online.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe;
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • data i czas systemowy rejestracji w serwisie;
 • czas nadejścia zapytania;
 • pierwszy wiersz żądania http;
 • kod odpowiedzi http;
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

GROMADZENIE DANYCH

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania i prawidłowego zarządzania sklepem . Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz systemem informatycznym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające sklep online. Państwa dane przetwarzane będą w celu:

 • Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego– do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 • Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa handlowego i prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

DANE OSOBOWE

Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy.

Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających sklep internetowy www.binassi.pl oraz użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Dane osobowe użytkowników nie są w żadnym przypadku sprzedawane osobom trzecim.

Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu sklepu internetowego www.binassi.pl jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych – Binassiz siedzibą w Warszawie, ulica Kopernika 8/18, 00-367 – stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@binassi.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika występującego z takim żądaniem.

Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy usług logistycznych (Poczta Polska, DPD), podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

COOKIES

Informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszej Polityce odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu – Binassi z siedzibą pod adresem: ulica Kopernika 8/18, 00-367 Warszawa.

W ramach sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu; wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu;

Administrator sklepu internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu.

Administrator sklepu zastrzega sobie prawo zbierania oraz analizowania statystyk odwiedzin sklepu internetowego www.binassi.pl. Informujemy, że w niektórych przypadkach będziemy gromadzić informacje generowane automatycznie w czasie wizyt użytkowników na stronie internetowej www.binassi.pl lub otrzymane za pośrednictwem poczty email. Dotyczy to w szczególności wykorzystania logów na serwerze do gromadzenia adresów IP użytkownika oraz plików „cookie”, jak również znaczników nawigacyjnych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

O wszelkich zmianach poinformujemy użytkowników sklepu na łamach niniejszego serwisu. Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 24 maja 2018 roku.

KONTAKT

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania ze sklepu prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: biuro@binassi.pl.