REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

 • Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.binassi.pl jest firma BINASSI zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem NIP: 634-001-00-58 oraz Regon: 271808060, zwana dalej Sprzedawcą.
 • Dane adresowe:
  BINASSI ul. Kopernika 8 00-367 Warszawa.
  email: biuro@binassi.pl
  telefon: 22 828 48 84

Zamówienia

 • Zmówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu binassi.pl, lub poprzez wysłany na adres sklepu e-mail z zamówieniem
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu środków na konto, a w przypadku zamówień płatnych poprzez system płatności elektronicznych– po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu płatności.
 • Zamówienie, które składa Kupujący musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.
 • Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie.
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w ciągu max. 12 godzin roboczych od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego .
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową.
 • W przypadku nie dokonania płatności w przeciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z opcją przedpłaty, Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.
 • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem binassi.pl skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 • Ceny towarów oferowanych w sklepie binassi.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji , dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 • Do zakupionych towarów standardowo generowana jest Faktura VAT.

DOSTAWA I PŁATNOŚCI

 • Zamówione towary są dostarczane do Kupujących na terenie całego kraju oraz za granicą za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej DPD .
 • Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień, który wypełnia Kupujący.
 • Binassi.pl nie ponosi odpowiedzialości za opóznienia w dostawie towaru, powstałe z winy Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej DPD.
 • Płatności można dokonywać standardowym przelewem bankowym , bądź za pośrednictwem serwisu PayU

ZWROTY I REKLAMACJE

 • Wszystkie towary zakupione w binassi.pl objęte są pełną gwarancja na równi z innymi formami sprzedaży.
 • Jeżeli kupujący dokonuje zakupu jako przedsiębiorca lub w imieniu przedsiębiorstwa, nie dotyczą go uprawnienia konsumenta określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz.827).
 • Klient dokonujący zakupu jako konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu Binassi.pl , niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj. BINASSI , ul. Kopernika 8, 00-367 Warszawa NIP: 634-001-00-58 , adres e-mail biuro@binassi.pl, fax: +48 22 828 48 84 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Binassi.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 • Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Tkanina przycinana z belki według preferencji Kupującego stanowi " rzecz służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb" w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W konsekwencji sprzedaży tego rodzaju produktu Kupującemu nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy.
 • Warunkiem pozytywnego przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym .
 • Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymaną fakturą VAT.
 • Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Firmy BINASSI nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach opisów, cen, czy parametrów technicznych towarów - potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
 • W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy BINASSI